Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem strony internetowej www.beautyavenue.eu zwanego dalej: „Stroną”.

Właścicielem Serwisu  i administratorem danych jest firma Beauty Avenue Anetta Bednarek-Godek zwana dalej Administratorem.
Dane osobowe zbierane przez Administratora za pośrednictwem Serwisu są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.
Administrator dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Użytkowników odwiedzających Stronę.

Użytkownikiem jest każda osoba fizyczna, której dane dotyczą, korzystająca z Strony www.beautyavenue.eu lub usług elektronicznych dostępnych za pośrednictwem Strony.

I. ZGODA UŻYTKOWNIKA

Korzystanie z Strony www.beautyavenue.eu  przez Użytkownika oznacza, że Użytkownik akceptuje, iż Administrator gromadzi oraz wykorzystuje dane osobowe zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności.

Dane osobowe Użytkownika Serwisu są przetwarzane przez Administratora w oparciu o jego zgodę, zaś w niektórych przypadkach opisanych w niniejszym dokumencie, w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wycofać wyrażoną wcześniej zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.


II. DANE OSOBOWE PRZETWARZANE PRZEZ ADMINISTRATORA

1. Sposób pozyskiwania danych osobowych
Administrator pozyskuje dane osobowe bezpośrednio od Użytkownika za pośrednictwem Serwisu, poprzez wypełnienie przez Użytkownika formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie i przesłanie za jego pośrednictwem wiadomości do Administratora. Podanie danych osobowych zawartych w formularzu kontaktowym jest dobrowolne.

2.Rodzaje przetwarzanych danych osobowych
Administrator gromadzi za pośrednictwem Strony następujące dane osobowe dotyczące Użytkownika:
- Imię i nazwisko
- Adres e-mail
- Nr telefonu
- Treść wiadomości

III. CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Sposób przetwarzania przez Administratora danych dotyczących Użytkownika zależy od sposobu korzystania przez Użytkownika z Strony i dostępnych w nim funkcjonalności. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika w następujących celach:

1.Sposób komunikacji z Użytkownikiem.
Administrator wykorzystuje dane osobowe Użytkownika w celu komunikacji w spersonalizowany sposób. Komunikowane Użytkownikowi informacje dotyczą oferowanych produktów lub usług, bezpieczeństwa danych osobowych, aktualizacji sieci, przypomnień, ale również sugerowanych ofert Administratora lub jego partnerów. Komunikacja z Użytkownikiem dotyczy także obsługi Użytkownika. Dane osobowe wykorzystywane są w celu pomocy Użytkownikowi oraz odpowiedzi na jego skargi lub reklamacje.
Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkownika podane w formularzu kontaktowym również w następujących celach:
- zawarcia i realizacji ewentualnej umowy pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem oraz 
 obsługi Użytkownika jako klienta Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
- prowadzenia rozliczeń finansowych z Użytkownikiem będącym klientem Administratora 
 tytułem realizacji ewentualnej umowy zawartej między stronami, a także ewentualnego 
 dochodzenia roszczeń od Użytkownika będącego klientem w ramach prawnie uzasadnionego 
 interesu Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO oraz spełnienia obowiązków 
 prawnych Administratora wobec organów podatkowych na podstawie odrębnych przepisów 
 zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
- realizacji działań marketingowych Administratora w ramach prawnie uzasadnionego 
 interesu Administratora w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, a także zgodnie z 
 oświadczeniami woli dotyczącymi komunikacji marketingowej złożonymi wobec 
 Administratora. Zgody udzielone w zakresie komunikacji marketingowej (np. na przesyłanie 
 informacji handlowych drogą elektroniczną lub kontakt telefoniczny w celach marketingu 
 bezpośredniego) mogą być wycofane w dowolnym czasie, bez wpływu na zgodność z 
 prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
- realizacji obowiązków prawnych Administratora wobec Użytkownika określonych w 
 RODO, w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

IV. UDOSTĘPNIANIE LUB POWIERZANIE DANYCH ORAZ ICH PRZECHOWYWANIE

Dane osobowe Użytkownika przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta Administrator przy prowadzeniu Strony.
Podmioty przetwarzające to: Administrator korzysta z dostawców, którzy przetwarzają dane osobowe wyłącznie na polecenie Administratora. Należą do nich m.in. dostawcy świadczący usługę hostingu, usługi księgowe, dostarczający systemy do marketingu, systemy do analizy ruchu w Serwisie Internetowym, systemy do analizy skuteczności kampanii marketingowych. Dostawcy usług mają siedzibę w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Dane osobowe Użytkowników przechowywane są w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda wówczas dane osobowe Użytkownika przetwarzane są przez Administratora tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec niego.

V. PLIKI COOKIES

Administrator informuje, iż podczas korzystania z Strony w urządzeniu końcowym Użytkownika zapisywane są krótkie informacje tekstowe zwane „cookies”. Pliki „cookies” zawierają takie dane informatyczne jak: adres IP dotyczący Użytkownika, nazwa strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym Użytkownika, zapis parametrów i statystyki oraz unikalny numer. Pliki „cookies” są kierowane do serwera Strony za pośrednictwem przeglądarki internetowej zainstalowanej w urządzeniu końcowym Użytkownika. Pliki „cookies” wykorzystywane są w Serwisie w następujących celach:
- zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z Strony.
- utrzymania technicznej poprawności i ciągłości sesji pomiędzy serwerem Strony, a 
 urządzeniem końcowym Użytkownika.
- wyświetlania na urządzeniu końcowym Użytkownika treści reklamowych.
- optymalizacji korzystania przez Użytkownika ze stron internetowych Strony i dostosowania 
 sposobu ich wyświetlania na urządzeniu końcowym Użytkownika.
- zbierania statystyk odwiedzin stron Serwisu wspierających ulepszanie ich struktury i 
 zawartości.
W ramach Strony stosowane są dwa rodzaje plików „cookies”: „sesyjne” oraz „stałe”. „Sesyjne” pliki „cookies” są plikami ulegającymi automatycznemu usunięciu z urządzenia końcowego Użytkownika Serwisu po jego wylogowaniu z Serwisu lub po opuszczeniu przez niego stron internetowych Serwisu lub po wyłączeniu przeglądarki internetowej. „Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. „Stałe” pliki „cookies” instalowane są w urządzeniu końcowym Użytkownika wyłącznie za jego zgodą.
Administrator informuje, że przeglądarki internetowe domyślnie akceptują instalowanie plików „cookies” w urządzeniu końcowym Użytkownika. Każdy Użytkownik Strony może dokonać w dowolnym czasie zmiany ustawień dotyczących plików „cookies” w używanej przez niego przeglądarce internetowej w taki sposób, aby przeglądarka automatycznie blokowała obsługę plików „cookies”, bądź informowała Użytkownika o ich każdorazowym zamieszczeniu w jego urządzeniu końcowym. Pliki „cookies” zainstalowane w urządzeniu końcowym Użytkownika Strony mogą być wykorzystywane przez współpracujących z Administratorem partnerów biznesowych. Pliki „cookies” można uznać za dane osobowe jedynie w powiązaniu z innymi danymi identyfikującymi tożsamość, udostępnionymi Administratorowi przez Użytkownika w ramach korzystania z Strony. Dostęp do plików „cookies” przetwarzanych przez serwer Strony posiada wyłącznie Administrator. Jeśli Użytkownik nie zgadza się na zapisywanie i odbieranie informacji w plikach „cookies”, może zmienić zasady dotyczące plików „cookies” za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej.

VI. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

1. Użytkownik ma prawo do cofnięcia zgody, zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO.
2. Użytkownik ma prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych, zgodnie z art. 21 RODO. 3. Użytkownik ma prawo do usunięcia danych tzw. „prawo do bycia zapomnianym” zgodnie z art. 17 RODO.
4. Użytkownik ma prawo do ograniczenia przetwarzania danych – podstawa prawna: art. 18 RODO.
5. Użytkownik ma prawo do sprostowania danych, zgodnie z art. 16 RODO. Użytkownik ma prawo do żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jego danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, Użytkownik, którego dane dotyczą ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym przez przedstawienie dodatkowego oświadczenia, kierując prośbę na adres poczty elektronicznej: info@beautyavenue.eu
6. Użytkownik ma prawo do przenoszenia danych, zgodnie z art. 20 RODO.
7. Administrator spełnia żądanie Użytkownika w zakresie jego wystąpienia z uprawnieniami wynikającymi z powyższych praw zgodnie z przepisami prawa. Administrator może także odmówić ich spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak, z uwagi na skomplikowany charakter żądania.
Administrator nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Użytkownika uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania – o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.
8. Użytkownik może zgłaszać do Administratora skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzana jego danych osobowych oraz realizacji przysługujących mu uprawnień.
9. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia jego praw do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.

VII. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI
W celu uaktualnienia informacji zawartych w niniejszej Polityce prywatności oraz jej zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, niniejsza Polityka prywatności może ulec zmianie. W przypadku zmiany jej treści, zmieniona zostanie data jej aktualizacji wskazana poniżej tekstu.

Opublikowano: 25.05.2020 r.